Acivity :กิจกรรม
นายสงกรานต์ ศรีตะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
พ.จ.ท.ธงชาติ ทองลิ่มสุด
ปลัดอบต.จุมพล
(นักบริหารท้องถิ่นระดับ8)
นายรัตน์ ชมพูพาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
นายประดิษฐ พลสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
นายศรากรณ์ บูชากุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
นายบรรจง หาญธงชัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
นายนิกร บำรุงเอื้อ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
News : ข่าวสาร
- ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาสี่วัย
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557  และ ร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557  ณ สนามโรงเรียนอนุบาลจุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย